Projekti Adriatic Route Për Turizmin Tematik është financuar në kuadër të IPA Adriatik CBC Programit 2007/2013 – Masa 3.3 Rrjetet e Komunikimit

Buxheti i përgjithshëm është e barabartë me 1.784.484,22 euro

Projekti Adriatik Route filluar tetor 2012 dhe do të përfundojë në mars 2015

Pesë vendet janë të përfshirë me një numër të përgjithshëm prej 6 partnerësh në projekti