Lisabonski ugovor daje novi okvir koji omogućava Komisiji da preduzima neophodne mjere kako bi upotpunila akitvnosti zemalja članica u sektoru turizma, naročito promocijom konkurentsnoti Unije u tom sektoru. Posebne mjere u sektoru turzima biće naročito usmjerene na: podršku kreiranju povoljnog ambijenta za razvoj preduzetništva u ovom sektoru, promociju saradnje između zemalja članica, naročito kroz razmjeru dobrih praksi. Nadalje, u dokumentu Communication (COM(2010)352), Evropa je destinacija broj 1 u svijetu, sa najvećom raznolikošću turističkih atrakcija. Kao rezultat, industrija turizma postala je ključni sektor evropske ekonomije koji generiše više od 10% EU BDP-a (direktno ili indirektno) i zapošljava 9,7 miliona stanovnika u 1,8 miliona preduzeća. Turizam doprinosi: zapošljavanju, regionaolnom razvoju i održivom razvoju obogaćene kulturne i prirodne baštine koja oblikuje evropski identitet. Turizam je također važno sredstvo promocije evropske slike u svijetu i evropskog modela –koji je rezultat viševijekovne razmjene, jezičke raznolikosti i kreativnosti. Evropske politike imaju za cilj promovisati turizam kako bi održali poziciju Evrope kao vodeće destinacije, ali i povećati doprinos rastu i zapošljavanju. Lisabonski ugovor naročito ističe značaj turizma u članu 195.