Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών για τον τουρισμό, το IPA CBC Programme χρηματοδότησε το έργο Adriatic Route for Thematic Tourism. Καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των τουριστικών προορισμών αυξάνεται, ο τοπικός πολιτισμός αποτελεί μια πολύτιμη πηγή νέων προϊόντων και δραστηριοτήτων, με σκοπό την προσέλκυση και διασκέδαση των τουριστών-επισκεπτών. Η Γαστρονομία έχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, όχι μόνο επειδή το φαγητό αποτελεί το κέντρο της τουριστικής εμπειρίας αλλά και επειδή η γαστρονομία έχει γίνει σημαντική πηγή διαμόρφωσης ταυτότητας στις μεταμοντέρνες κοινωνίες.

Πέραν της γαστρονομίας και του πολιτισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού περιλαμβάνουν τον αγροτικό τουρισμό, το θρησκευτικό τουρισμό, τον οικολογικό τουρισμό, τον αθλητικό τουρισμό κ.λπ.

Τα οφέλη από την ανάπτυξη και την προώθηση αυτών των μορφών τουρισμού είναι σημαντικά:
Παράταση της τουριστικής σεζόν
Επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων (δηλαδή διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος)
Προώθηση των τοπικών ταυτοτήτων
Δημιουργία βιώσιμων και υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας
Προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδήματος και μορφωτικού επιπέδου

Επιπλέον, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού φαίνεται ότι αποτελούν μια συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά, η οποία αναμένεται να αντιπροσωπεύσει το 20% του συνόλου των ταξιδιών, και φαίνεται να αναπτύσσεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλο κομμάτι της αγοράς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO) προβλέπει ότι το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των Ευρωπαϊκών τουριστικών εισπράξεων, κατά τις επόμενες δεκαετίες, θα προέλθει από εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Η έλλειψη μιας συστηματοποιημένη προσέγγιση για την προώθηση του συνόλου της επικράτειας, σε συνδυασμό με την εποχικότητα και την μαζικότητα του τουρισμού σε πολλές περιοχές της Αδριατικής, συνεπάγεται ότι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού, δεν έχουν μελετηθεί σε βάθος και δεν έχουν αξιοποιηθεί στην διασυνοριακή περιοχή, αφήνοντας έτσι πολύ χώρο για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή σχετικών πρωτοβουλιών. Επιπλέον, η έλλειψη πρόσβασης σε τουριστικές πληροφορίες, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό των μέσων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται για την προώθηση των τουριστικών/ πολιτιστικών / φυσικών πόρων τονίζουν την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση με βάση τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Υπάρχουν λίγες πρωτοβουλίες επί του παρόντος σχετικά με την προώθηση των τουριστικών/ πολιτιστικών/ φυσικών πόρων μέσω του Διαδικτύου, που όμως δίνουν έμφαση σε αυτούς καθαυτούς τους πόρους με καθαρά τοπικό ή περιφερειακό χαρακτήρα. Σε αντίθεση με αυτές τις πρωτοβουλίες , το ADRIATICROUTE αποσκοπεί στο συνδυασμό αυτών των πόρων με τις διαθέσιμες υποδομές των μεταφορών, καθώς η προσβασιμότητα είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός τουριστικού προορισμού. Επιπρόσθετα το ADRIATICROUTE στοχεύει να αγκαλιάσει το σύνολο της Αδριατικής περιοχή μέσω κοινής παρουσίασης και προώθηση και να διευκολύνει τη μεταφορά από τη μια περιοχή ή χώρα στην άλλη.