Το έργο Adriatic Route for Thematic Tourism έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας IPA AdriaticCBC 2007/2013 – Μέτρο 3.3 Δίκτυα Επικοινωνιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.784.484,22€.

Το έργο Adriatic Route ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2012 και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2016.

Έξι εταίροι συμμετέχουν από 5 χώρες.