Το ADRIATIC-ROUTE στοχεύει στην προώθηση της πολιτιστικής, γαστρονομικής και οποιασδήποτε άλλης εναλλακτικής μορφής τουρισμού στις γειτονικές χώρες της λεκάνης της Αδριατικής Θάλασσας, μέσω της χρήσης πολυτροπικών συστημάτων μεταφοράς. Ο απώτερος σκοπός είναι να αυξηθεί η κινητικότητα στις συμμετέχουσες περιφέρειες, στα πλαίσια του θεματικού τουρισμού, ενώ ταυτόχρονα να ενισχυθεί η προσβασιμότητα από τη μια περιοχή ή χώρα στις άλλες.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης της Αδριατικής πλατφόρμας Web – GIS που θα γεφυρώσει τους πολιτισμούς και τα συστήματα μεταφορών των περιφερειών που συμμετέχουν.

Το έργο προωθεί επίσης κοινοπραξίες στον τομέα του τουρισμού, ενώ οι δράσεις συνεργασίας που προτείνονται αφορούν στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, στην εκπαίδευση, στην ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων και στην προώθηση των επενδύσεων.